Algemene voorwaarden

Artikel 1 – algemeen

 1. Waar in het hiernavolgende gesproken wordt over Buitenplaats Brienenoord, wordt bedoeld de stichting Grondvesten. Deze stichting heeft het pand ter beschikking gesteld aan Van Brienenoord 5, 3077 AE, Rotterdam.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Buitenplaats Brienenoord een overeenkomst afsluit of wenst te sluiten.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst die tussen Buitenplaats Brienenoord en de opdrachtgever wordt gesloten met betrekking tot de huur van ruimte(n) in het pand van stichting Grondvesten en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle door Buitenplaats Brienenoord gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 5. Van deze algemene voorwaarden kan op onderdelen worden afgeweken uitsluitend en alleen na schriftelijke toestemming van Buitenplaats Brienenoord.
 6. Buitenplaats Brienenoord levert in het gebouw zelf diensten op het gebied van inrichting, licht, geluid, audiovisuele middelen, personeel en catering. In geval Buitenplaats Brienenoord diensten als hierboven bedoeld niet zelf levert, maakt zij gebruik van een aantal vaste toeleveranciers. Andere toeleveranciers zijn niet toegestaan, anders dan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. In dat geval is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.

 

Artikel 2 – omvang gehuurde

 1. Buitenplaats Brienenoord verhuurt aan opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde ruimte(n), exclusief installaties, ten behoeve van het in de overeenkomst omschreven doel en stelt deze ruimte(n) ter beschikking bij aanvang van de huur.
 2. Het gehuurde omvat uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Opdrachtgever heeft geen toegang tot de overige ruimtes van Buitenplaats Brienenoord, met uitzondering van algemene ruimtes zoals de hal en toiletten.
 3. Opdrachtgever dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd van de huur. Opdrachtgever krijgt voor aanvang van de huur geen toegang tot het gehuurde voor opbouw, inrichting en/of aankleding van het gehuurde of het testen van apparatuur, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Buitenplaats Brienenoord.

 

Artikel 3 – offertes en prijzen

3.1. Opties voor boeking van zaalhuur en/of programma’s worden schriftelijk afgegeven en zijn veertien dagen geldig, te rekenen vanaf het moment van schriftelijke afgifte van de offerte. De optie loopt af zonder dat daarover nadere schriftelijke kennisgeving gegeven wordt.

3.2. De opdrachtgever dient voor het verstrijken van de periode waarvoor de optie is verleend schriftelijk aan Buitenplaats Brienenoord kenbaar te maken of van de optie gebruik wordt gemaakt. 

3.3. Een overeenkomst is van kracht wanneer de overeenkomst voor akkoord getekend is of per mail akkoord is bevonden door zowel opdrachtgever als Buitenplaats Brienenoord.

3.4. Partijen zijn zich ervan bewust dat het door opdrachtgever te organiseren evenement of anderszins gebruik van het gehuurde passend dient te zijn bij de missie, visie en overige evenementen van Buitenplaats Brienenoord en het gebouw. 

3.5. Alle kosten in verband met de door Buitenplaats Brienenoord te leveren diensten, goederen en faciliteiten behorende tot de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is bepaald.

3.6. Buitenplaats Brienenoord kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdelen hiervan een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

3.7. De prijzen staan vermeld in euro ́s en zijn exclusief BTW of andere belastingen, heffingen en rechten.

 

Artikel 4 – betalingscondities

4.1. Alle facturen van Buitenplaats Brienenoord dienen door de opdrachtgever betaald te worden binnen de op de factuur gestelde termijnen.

4.2. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Buitenplaats Brienenoord gerechtigd aan opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 

 

Artikel 5 – annulering en beëindiging

5.1. In geval van annulering van een door opdrachtgever geaccepteerde offerte, dan wel overeenkomst, is de opdrachtgever het navolgende bedrag verschuldigd:

 • Indien een overeenkomst definitief is gereserveerd kan deze tot een maand voor aanvang van de bijeenkomst geheel kosteloos worden geannuleerd.
 • Indien binnen drie weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 10% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Indien binnen twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 50% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het gehele geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.

5.2. Annulering dient middels een email naar verhuur@buitenplaatsbrienenoord.nl of schriftelijk te geschieden. De annulering wordt schriftelijk per e-mail bevestigd door Buitenplaats Brienenoord.

5.3. Buitenplaats Brienenoord is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding richting de opdrachtgever.

5.4 Tot zeven dagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon. 

5.5 Bij Buitenplaats Brienenoord volgen we de corona maatregelen vastgesteld volgens de Rijksoverheid.

 

Artikel 6 – eigendom goederen, reparaties etc.

6.1. Alle non-consumptieve goederen aanwezig in het gehuurde , zoals meubilair, servies, bestek, AV-apparatuur, etc., welke door Buitenplaats Brienenoord en/of en/of door gecontracteerde toeleveranciers zijn geleverd, zijn en blijven eigendom van Buitenplaats Brienenoord en/of gecontracteerde toeleveranciers.

6.2. De opdrachtgever dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimten door of in opdracht van Buitenplaats Brienenoord, te dulden. Buitenplaats Brienenoord zal bij uitvoering van door hem opgedragen werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de opdrachtgever. 

 

Artikel 7 – oplevering gehuurde bij aanvang

7.1. Opdrachtgever inspecteert het gehuurde bij aanvang van de huur. Opdrachtgever is verplicht binnen twee uur na aanvang van de huur melding te maken van eventuele beschadigingen of andere gebreken aan het gehuurde, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt in goede staat aan opdrachtgever te zijn opgeleverd. 

 

Artikel 8 – aansprakelijkheid & schade

8.1. Buitenplaats Brienenoord is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, tenzij Buitenplaats Brienenoord toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Buitenplaats Brienenoord is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde omzet en schade van door opdrachtgever ingeschakelde derden.

8.3. Buitenplaats Brienenoord kan zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 8 indien en voor zover de betreffende schade is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, opzet en bewuste roekeloosheid van haar bestuurders daaronder begrepen. De in dit artikel 8.3 bedoelde uitsluiting geldt uitdrukkelijk niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (een) werknemer(s) van Buitenplaats Brienenoord.

8.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Buitenplaats Brienenoord tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.

8.5. Buitenplaats Brienenoord heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

8.6. Aan opdrachtgever toerekenbare schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Buitenplaats Brienenoord en/of bij door Buitenplaats Brienenoord gecontracteerde toeleveranciers door opdrachtgever en/of zijn genodigden en/of personeelsleden veroorzaakt, moeten door de opdrachtgever aan Buitenplaats Brienenoord worden vergoed tegen vervangingswaarde. 

8.7. Onverminderd artikel 8.1 geldt dat alles wat door of vanwege de opdrachtgever in het gebouw is gebracht, zich daar bevindt voor risico van de opdrachtgever. Buitenplaats Brienenoord belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Buitenplaats Brienenoord is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of teloorgaan van goederen, eigendommen en geldswaarden van de opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Buitenplaats Brienenoord of zijn personeel. De opdrachtgever vrijwaart Buitenplaats Brienenoord voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld) ter zake. 

8.8. Opdrachtgever verbindt zich het gehuurde in te richten, te gebruiken en op te leveren in overleg met Buitenplaats Brienenoord en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Buitenplaats Brienenoord.

8.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de gehuurde ruimte(n) aan derden in gebruik of (onder)huur af te staan.

8.10. Roken in het gehuurde is niet toegestaan en kan alleen buiten op de daarvoor aangegeven plekken. 

8.11. Behalve indien partijen dit schriftelijk anders overeenkomen draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van eventueel voor de door opdrachtgever in het gebouw te ontplooien activiteiten benodigde vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag. Buitenplaats Brienenoord is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het eventueel niet, althans onder beperkende voorwaarden verkrijgen van dergelijke vergunningen/ontheffingen. 

 

Artikel 9 – bijzondere bepalingen t.a.v. het gebruik van Buitenplaats Brienenoord

9.1. Spijkeren of boren in het gebouwde is te allen tijde verboden. In de verhuurde en/of in gebruik afgestane ruimte(n) mag niets worden aangeplakt of bevestigd, op welke wijze dan ook, tenzij Buitenplaats Brienenoord hiervoor schriftelijk toestemming verleent en het te gebruiken bevestigingsmateriaal van tevoren goedkeurt.

9.2. De aanwezigheid of het gebruik van vuurwerk, gasflessen, confetti, ballonnen, rijst en ander strooigoed is te allen tijde verboden.

9.3. Het gebruik van open vuur (kaarsen, waxinelichtjes, etc.), rookmachines en andere rookeffecten, tape en andere plakmiddelen is verboden tenzij schriftelijk toegestaan.

9.4. In het gehuurde is tussen 08.00 en 18.00 uur een geluidsniveau van maximaal 90 dB toegestaan. Voor en tijdens een evenement in het gehuurde dient de opdrachtgever maatregelen te treffen om overschrijding van dit geluidsniveau te voorkomen. Versterkte muziek met een maximaal geluidsniveau van 90 dB is alleen na schriftelijke toestemming van Buitenplaats Brienenoord toegestaan tot 22.30 uur.

9.5. We bevinden ons in een natuurgebied, opdrachtgever dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zodat overlast wordt voorkomen.

 

Artikel 10 – einde overeenkomst

10.1. Het gehuurde dient bij het einde van de huurperiode ontruimd en schoon te zijn. Opdrachtgever draagt zorg voor verwijdering van al het materiaal dat door de opdrachtgever in het gehuurde is gebruikt, zoals dozen, informatiemateriaal etc. Indien Buitenplaats Brienenoord van mening is dat het gehuurde bij het einde van de huur niet schoon is achtergelaten, heeft hij het recht het gehuurde zelf schoon te (laten maken) en de kosten van schoonmaak op opdrachtgever te verhalen.

10.2. Buitenplaats Brienenoord heeft het recht na afloop van de huurperiode achtergelaten goederen op kosten van opdrachtgever te (laten) verwijderen en zo nodig te laten vernietigen. 

 

Artikel 11 – klachten

11.1. Klachten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na boekingsdatum schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Buitenplaats Brienenoord ingediend te worden voorzien van eventueel bewijsmateriaal.

11.2. Klachten die later dan vijf dagen na de boekingsdatum worden niet in behandeling genomen.

11.3. Voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens Buitenplaats Brienenoord, is dat de klacht gegrond moet zijn. Indien de klacht ongegrond blijkt, zijn de kosten voor klager.

 

Artikel 12 – geschillen

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De Rechtbank te Rotterdam is als enige bevoegd tot het horen van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, dan wel enig geschil voortvloeiend uit de met Buitenplaats Brienenoord gesloten overeenkomst tot gebruik van de locatie.

 

Artikel 13 – privacy (AVG-wetgeving)

13.1. Verwerking Persoonsgegevens. Buitenplaats Brienenoord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, BTW-nummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

13.2. Grondslagen verwerking persoonsgegevens. Buitenplaats Brienenoord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het afhandelen van uw aanvraag en betaling;

verzenden van onze nieuwsbrief;

u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

u te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Buitenplaats Brienenoord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

13.3. Geautomatiseerde besluitvorming. Buitenplaats Brienenoord neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenplaats Brienenoord) tussen zit.

13.4. Bewaartermijn gegevens. Buitenplaats Brienenoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar indien u diensten bij ons afgenomen heeft.

13.5. Delen van persoonsgegevens met derden. Buitenplaats Brienenoord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

13.6. Cookies of vergelijkbare technieken. Buitenplaats Brienenoord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

13.7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenplaats Brienenoord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buitenplaatsbrienenoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buitenplaats Brienenoord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: melding Autoriteit Persoonsgegevens. 

13.8. Beveiliging persoonsgegevens. Buitenplaats Brienenoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buitenplaatsbrienenoord.nl.

 

Artikel 14 – wijzigingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Buitenplaats Brienenoord, die ook het recht heeft de bepalingen te allen tijde te wijzigen en aan te vullen. 

 

Artikel 15 – Overmacht

Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw en pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).